Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
  naukajazdyf1.pl jest Redakcja portalu naukajazdyf1.pl, adres siedziby: Skr. pocztowa nr 13, ul.
  Myśliborska 102, 03-189 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kontakt@slashseo.pl, dalej
  „Administrator”, będący/a jednocześnie Usługodawcą oraz Administratorem.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są
  przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za
  pośrednictwem strony naukajazdyf1.pl w przypadku:
 2. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są
  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony
  interes Administratora.
 3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące
  kategorie danych osobowych użytkownika:
 4. Imię i nazwisko,Adres e-mail,
 5. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane
  są przez Administratora:
 6. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak
  jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
  okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
  przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.w przypadku, gdy
  podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana,
  a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia
  roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a
  dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej – trzy lata.
 7. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w
  szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy
  Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.Od
  użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i
  odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie
  internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych
  drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.Podanie danych osobowych przez
  użytkownika jest dobrowolne.Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany
  w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania
  dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
  dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 9. przetwarzane zgodnie z prawem,
 10. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 11. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
  oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
  dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator
  przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w
  zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do
  celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają
  cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
 3. Dostęp do danych – art. 15 RODO
 4. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 5. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 6. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 7. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 8. Sprzeciw – art. 21 RODO
 9. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na
  adres: kontakt@slashseo.pl.
 11. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
  Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w
  ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub
  liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
  kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
  żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,
  której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
  internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
  odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe
 4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez
  czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez
  użytkownika.
 6. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
  użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze
  strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz
  liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują
  konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze
  strony.
 7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera
  poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i
  sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
  internetowej).
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 8. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
  danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w

szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
  modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy
  RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Scroll to Top